Okudingeka ukwazi mayelana no kubhala incwadi eyaba ifa

“Ukufa kubuhlungu ikakhulu kulaba ebasele.” 

Robert La Fosse

Lesisisho siyiqiniso, uma umuntu eshone engashiyanga incwadi yokwaba ifa, lapho abhala khona izifiso zakhe, noma abekangathanda kwenzeke mayelana nefa lakhe.

Ukuze wazi kabanzi ngaloludaba, bukela isiqeshana esingezansi, esingaphansi komzuzu owodwa noma uqhubeke ufunde. 

Incwadi yokwaba ifa incwadi yezifiso zakho echaza kabanzi ngokuthi ifalakho lihlukaniswa kanjani uma usungasekho. Lencwadi ungayenza uma usesimeni esikahle somqondo futhi ungaphezu kweminyaka eyishumi nesithupha. Incwadi yokwaba ifa ungayibhala uwedwa noma no mlingani wakho.

Okunye okumele ukwazi ngencwadi yokwaba ifa?

Kumele ibe lula ukuze ifundeke kalula kulaba abasele.

Kumele ibe semthethweni.

Kumele ibe nosuku (olucacile) ebhalwe ngalo.

Kumele ibe nofakazi ababili, basayinde wonke amakhasi encwadi.

Labo abafakazile encwadini yokwaba ifa abavumelekile ukuba bazuze noma babe ababi befa.

Yini equkethwe incwadi yokuhlukanisa ifa?

Ungabhala lencwadi mayelana ne mpahla yakho, imoto, umuzi, izimali, umhlaba kanjalo njalo. 

Imigomo mayelana ne nencwadi yokuhlukanisa ifa ayigcini nge mpahla kuphela, ungaphinde ukhethe umuntu ozonakekela yonke impahla yakho uma unezingane ezingaphansi kweminyaka yokuziphatha futhi engasekho omunye umzali wazo. 

Ungayalela abomndeni wakho ngezifiso zakho zomngcwabo wakho (loku kumele kungahlangani nefa ngoba leyondlenye ifundwa sekungcwatshiwe)

Ungahlanganisa ifa le dijithali yakho ukhethe nomuntu ozomushiya nama phaswedi asezinkundleni zokuxhumana, wenzela belu umdeni wakho, uma ungasekho.

Okubalulelkile: 

Ukubhala incwadi yokuhlukanisa ifa kungasiza ukwenza izinto zibelula kumalunga omndeni wakho asele.

5.0 4 reviews